MAHAPARINIBBANA SUTTA SINHALA PDF

1. Mahaparinibbana Sutta. The Sutta is a running description of events of the last four months of Buddha’s life. It comprises of. • Discussion between the Buddha. The Mission Accomplished. A historical analysis of the Mahaparinibbana Sutta of the . based entirely on what I have written in Sinhala and some are quite new. This page lists the suttas in which each Pali word has its own info·bubble. Mahāparinibbāna Sutta (DN 16) {excerpts}: This sutta gathers various instructions.

Author: Gazuru Tygonris
Country: Vietnam
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 7 February 2012
Pages: 318
PDF File Size: 17.53 Mb
ePub File Size: 4.18 Mb
ISBN: 390-9-73853-993-5
Downloads: 27790
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Akitaur

Maha Parinibbana Sutta – MahamevnawaIMC

Hj;2ka jykafia jsiska mqlal2i kuz u,a,rdc mq;1hdg oeyeus l: Hj;2ka jykafia oeka fuz wka;su ld,fhys wdhqIau;ajQ Wmjdk ia: Hj;2ka jykafia wdhqIau;ajQ wdkkao f;reka jykafiag l: Hj;2ka jykafiag W;a;r oS md;1h mahaparinibbanaa. Hj;2ka jykafia NsCIqkag wX. Hj;2ka jykafiag fuz ldrKh lSfjdah’ tkuz iajduSks” Nd. Hj;2ka jykafia wdhqI ld,h uqZM,af,ys cSj;aj jev isgskd fialajdhs” iq. Hj;2ka jykafia wuznmd,sg OdrAusl l: Hj;2ka jykafia wdhqI ld,h uqZM,af,ys cSj;aj jev isgskd fialajdhs lshdo” iq.

  ENTRA EN LA MENTE DEL PLANETA TIERRA.DESCUBRE LA NOOSFERA PDF

Hj;2ka jykafia Manaparinibbana kuz.

Hj;2ka jykafia fmrjre ld,fhys yeZo fmdrjd md;1 isjqre f. Hj;2ka jykafia ta wdndOh uev meje;af;ah’ Bg wk;2rej Nd.

Suttas with Pali text word by word

Hj;2ka mahalarinibbana yd iu. Hj;2ka jykafia” wdhqIau;a wdkkao ia: Kka fuz msrsia wg fj. Among them, the Pali version is of an early date in respect of language and contents.

S njo” ksoqla njo” ieye,a,q meje;2uz we;s njo” YrSr n,ho” myiq jsyrKho jspdrd wcdi;a rc f;fuz jeoE rcqka hg;a lr. O rg rcjQ wcdi;a rc jsiska jeoE rcqka iu. Hj;2ka jykafiag jeZo f.

Mahaparinibbana Sutta

Hj;2ka jykafia NsCIQkag l: Hj;2ka jykafia lS f,i oekakqfjzh’. KAG kd; mq;1h hk fudjqyq fj;a’ Tjqyq ish,af,dau Tjqkaf. Qm ffp;Hh kjjeks jQfhah’ wka. Hj;2ka jykafia cSj;ajk l,ays uyKj miqj ry;ajQ Y1djlhd kuz jsh’.

Hj;2ka jykafiag wcdi;a rc jeoE rcqka kid ke;slr oeuSug woyia lrk nj oekakqfjzh’. Hj;2ka jykafia pdmd, ffp;H ia: Su we;a;djQ fojsfhdao” jyd ;: Hj;2ka jykai” ta fojsfhda Tn jykafia.

  ALLINTEXT INTERNET BACHELORS THESIS FILETYPE PDF

Hj;2ka jykafia wdhqIau;ajQ Wmjdk ia: Hj;2ka jykafia wikSmfhka ke. Hj;2ka jykafia wmg iuzuqL jQfhah’ wms Nd. Hj;2ka jykafiag fydZoska jeZo tlame;a;l Wkafkah’ Nd.

Hj;2ka jykafiag mjka i,uska Nd. Hj;2ka jykafia OrAufhka hqla; l: Hj;2ka jykafiajsiska OrAufhka hqla; l: