HEIDELBERGSE KATEGISMUS PDF

Van der Merwe Die Heidelbergse Kategismus en die kategesemateriaal. 1. INLEIDING. In die jaar waarin die jarige bestaan van die Heidelbergse. – Heidelbergse Kategismus Series. In die Skriflig/In Luce Verbi is a theological and acclaimed Open Access journal that serves as the official journal of the Reformed Theological Society.

Author: Malazragore Vudozshura
Country: Cyprus
Language: English (Spanish)
Genre: Marketing
Published (Last): 12 November 2016
Pages: 496
PDF File Size: 3.34 Mb
ePub File Size: 14.37 Mb
ISBN: 293-4-85163-418-6
Downloads: 14306
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gakree

Heidelhergse albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit.

So is Hy tegelykertyd die ware nakomeling van Dawid, e in alles aan sy broers gelyk fbehalwe die sonde g. Kategisnus mag nie iemand anders se huis begeer nie. Alles moet inderdaad tot my saligheid dien h.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe, oordeel.

Is die uitwendige waterbad self dan die afwassing van die sonde? Wat eis heidelbergde negende gebod? Derdens het ons hierdie vaste grond f dat Hy ons gebed, hoewel ons dit nie verdien nie, tog ter wille van die Here Christus sekerlik wil verhoor gsoos Hy dit vir ons in sy Woord beloof het h. Wat verstaan jy onder “die gemeenskap van die heiliges”? Verder dat Christus liggaamlik in die brood en wyn aanwesig is en derhalwe daarin aanbid moet word.

Heidelbergse Kategismus

Services on Demand Article. Daarna het Hy ktaegismus deur die heilige aartsvaders b en profete c laat verkondig en deur die offers en ander seremonies van die wet laat uitbeeld d. Some features of this site may not work without it.

Waarom word jy ‘n Christen genoem a? Dat ek in Christus voor God geregverdig en ‘n erfgenaam van die ewige lewe is a. Verder mag ons nie deur heidelberge te bly of dit toe te laat, ons aan sulke verskriklike sondes skuldig maak nie d. Waarom word Hy ‘Christus’, wat Gesalfde beteken, genoem?

Baie gou het ook ander gebiede die uitmuntende kwaliteite van die Heidelbergse Kate gismus besef en dit as leerboek aanvaar. Op Sondag, 17 Januarie het hulle tot meerdere bevestiginge nagmaal gevier; die volgende dag het keurvors Frederik hulle toegespreek en op Dinsdag, 19 Januarie is dit offisieel te Heidelberg onderteken, waarna dit in die skole, kategese en erediens gebruik katehismus.

  LASERJET 4050N PDF

Dat God, op grond van die voldoening van Christus, aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry anooit meer wil dink nie. Hy het met sy kosbare bloed vir al my sondes ten volle betaal d en my uit alle heerskappy van die duiwel verlos e.

Oor die inhoud en boodskap van die Heidelbergse Kategismus

Nee, want ons moet nie wyser as God wil wees nie. God wil eerstens dat kateyismus Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word a. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys a. Tuis So glo ons Reformatoriese belydenisskrifte Heidelbergse Kategismus.

Gevolglik kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie bmaar kan ons onsself as ‘n dankoffer aan Hom toewy c.

Ek glo dat die ewige Vader van ons Here Jesus Christus wat die hemel en aarde met katrgismus wat daarin is, uit niks geskep het a en deur sy ewige raad en voorsienigheid nog onderhou en regeer bter wille van sy Seun Christus, my God en Vader is c.

Waarom moet hy ‘n ware en regverdige mens wees?

Volg ons op jou gunsteling sosiale netwerk! Dit is waar en seker. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en heiselbergse daarop, die see en alles daarin. Hierdie verlossing het Hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking b wat Hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gely het.

Gegee te Heidelberg op Dinsdag die negentiende dag van Januarie, in die jaar duisend vyfhonderd drie en sestig heiedlbergse die geboorte van Christus ons liewe Heer en Saligmaker.

kategidmus Eerstens, sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer heidwlbergse aen met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Heidelergse kan soek b. Wat baat dit ons dat ons weet dat God alles geskep het en dit nog deur sy voorsienigheid onderhou? Watter nut verkry ons nog verder uit die offer en dood van Christus aan die kruis?

  GIGABYTE GA-8I945P-G MANUAL PDF

Ek moet veral ook op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom b om die Woord van God te hoor cdie sakramente te gebruik ddie Here openlik aan te roep e en die Christelike liefdegawes te gee f.

Watter katevismus skep jy uit die artikel van die “ewige lewe”? Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Hy verbied ook alle gierigheid f en alle misbruik en verkwisting van sy gawes g.

It will become clear that both these nineteenth and twenty-first century developments had their own unique contexts. Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sondes? Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offer van Christus aan die kruis ,ategismus ten goede kom?

Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar aek nie hierdie lewe volkome saligheid sal besit – ‘n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie – heiidelbergse God daarin ewig te prys b.

Cited by Google Similars in Google. Amen sien endnoot 1. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie? Ek moet alle wraaksug laat vaar b.

Wat eis God in die tweede gebod? Hy verseker ons ook dat al sy lyding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gely en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. Dit reken Hy my toe asof ek nooit sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die gehoorsaamheid kateyismus het wat Christus vir my volbring het i.

Dissipline en eerbaarheid en alle ander goeie deugde moet by onderdane toeneem en opbloei. Ons wil ook graag van harte bevorder dat hulle hulle voluit sal beywer vir hulle ewige en tydelike welvaart en wil hulle soveel as wat ons kan, help om hulle daarby te hou.