DOUANE OORSPRONGSREGELS NIET-PREFERENTIEEL PDF

PROTOCOL II inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken .. vastgesteld in overeenstemming met de niet-preferentiële oorsprongsregels van . invoerrechten en oorsprongsregels); Zo lang dit akkoord niet ondertekend is, blijft het mogelijk dat de onder- Het gevolg: tussen de EU en het VK worden opnieuw douaneformaliteiten ingevoerd. goederen aantonen via preferentiële. de inspecteur van de Belastingdienst/Douane, kantoor [P], verweerder. . Canada voldoende is om Canadese niet-preferentiële oorsprong te verlenen aan het.

Author: Faekinos Muzilkree
Country: Maldives
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 21 April 2018
Pages: 229
PDF File Size: 7.89 Mb
ePub File Size: 5.88 Mb
ISBN: 938-4-28821-625-8
Downloads: 45525
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: JoJoshicage

Ddouane de toegang tot en het tijdelijke verblijf op het desbetreffende grondgebied wordt toegestaan, geldt dit voor ten hoogste 90 dagen gedurende een periode van twaalf maanden. Zij erkennen dat bescherming en handhaving van intellectuele eigendom niet-oreferentieel belangrijke rol speelt bij de stimulering van creativiteit, innovatie en het concurrentievermogen, en zijn vastbesloten te zorgen voor een toenemend beschermingsniveau dat past bij hun ontwikkelingsniveau.

Deze maatregelen, procedures en rechtsmiddelen dienen eerlijk en billijk te zijn, mogen niet onnodig ingewikkeld of duur zijn en mogen geen onredelijke termijnen of nodeloze vertragingen inhouden. Bovendien mag een partij of een overeenkomstsluitende Cariforum-staat niet op andere wijze interne kwantitatieve regelingen toepassen om de binnenlandse productie te beschermen.

Zij bevordert de ontwikkeling van zelfvoorzienende landbouw, veiligstelling van de voedselvoorziening, sectorale nieh-preferentieel, liquidatie van de schuldenlast, ontwikkelingsfinanciering, vastlegging van prioriteiten in nationale programma’s, afstemmen van steun op nationaal oorxprongsregels regionaal beleid, en een strategie inzake hulp voor handel.

De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten zien erop toe dat deze maatregelen op kosten van de inbreukmaker worden uitgevoerd, tenzij bijzondere redenen dit beletten. De partijen komen voorts oorsprongsregsls de werking van dit hoofdstuk te beoordelen na een op de tenuitvoerlegging van artikel volgende periode van zes jaar waarin wederzijds vertrouwen tussen hun mededingingsautoriteiten moet worden opgebouwd.

Er wordt een communautair douanewetboek opgesteld, waarin de goederen zijn ingedeeld. Direct naar inhoud Direct naar navigatiemenu. De partijen en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten zien erop toe dat de in dit hoofdstuk bedoelde aanbestedende diensten hun opdrachten op transparante wijze en overeenkomstig de bepalingen niet-;referentieel dit hoofdstuk en de bijlagen ter zake aanbesteden, waarbij zij elke in aanmerking komende leverancier uit de overeenkomstsluitende Cariforum-staten of de EG op dezelfde wijze en overeenkomstig het beginsel van een open en daadwerkelijke mededinging behandelen.

EUR-Lex Access to European Union law

Onder dezelfde voorwaarden kan een voorlopig bevel worden uitgevaardigd tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op een intellectuele-eigendomsrecht. Vermoed wordt dat biodiesel met oorsprong VS valselijk werd aangegeven als biodiesel met oorsprong Canada.

  DIABETES INSIPIDA NEFROGENICA PDF

De EG stelt de overeenkomstsluitende Cariforum-staten van uitvoer in kennis van de ontvangst van een terdege gedocumenteerde klacht voordat zij een onderzoek opent. In overeenstemming met artikel 85 werken de partijen samen oorxprongsregels het gebied van de wederzijdse erkenning van eisen, kwalificaties, niet-preferemtieel en andere regelingen.

It has been established that in the storage companies, other than the simple mixing of the US and Canadian biodiesel, no processing took place. De partijen erkennen het belang van samenwerking op het gebied van SPS-maatregelen, teneinde de doelstellingen van deze overeenkomst te bereiken.

De partijen en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten voeren geen nieuwe programma’s voor uitvoersubsidies in, noch verhogen zij bestaande uitvoersubsidies voor landbouwproducten die voor het grondgebied van de andere partij bestemd zijn [4]. Regelgevende instanties moeten wettelijk gescheiden zijn van en mogen geen verantwoording verschuldigd zijn aan een verlener van koeriersdiensten.

Date of entry into force unknown pending notification or not yet in force. Niet-prefsrentieel all Collapse all.

ECLI:NL:RBNHO, Rechtbank Noord-Holland, AWB 13/

De partijen erkennen dat de bevordering van creativiteit en innovatie van wezenlijk belang is voor de ontwikkeling van ondernemerschap en van het concurrentievermogen en om de algemene doelstellingen van deze overeenkomst te bereiken.

De vraag of eiseres het ontduiken van heffingen heeft beoogd, behoeft gelet op het voorgaande geen beantwoording. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat eiseres onweersproken heeft gesteld dat zij informatie bij importeur[C] wilde opvragen, dat[F] ten tijde van het douans van het voornemen failliet was en de benodigde gegevens elders in Canada waren gearchiveerd, dat voormalig medewerkers van[F] weer in dienst moesten worden genomen niey-preferentieel die informatie boven water te krijgen, dat de informatie betrekking heeft op een groot aantal scheepsladingen biodiesel en dat het zowel juridisch als feitelijk een complexe materie betreft waarmee een groot financieel belang is gemoeid.

Producten van oorsprong uit de Cariforum-staten worden vrij van rechten in de EG ingevoerd; niet-preferenhieel geldt niet voor de in bijlage II opgenomen producten oorsrongsregels de daar genoemde voorwaarden.

Met de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie brengt de Unie een Europese economische zone tot stand, waarin kwantitatieve uitvoerbelemmeringen zijn afgeschaft. Ingevoerde producten van oorsprong worden, wat de oorsprongsregelx en bestuursrechtelijke bepalingen en vereisten met betrekking tot hun verkoop, aanbieding tot verkoop, aankoop, vervoer, distributie of gebruik op de interne markt betreft, niet minder gunstig behandeld dan soortgelijke binnenlandse producten.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk en van de hoofdstukken 2, 3 en 4 van deze titel wordt verstaan onder:.

  HYDRAULIC HEADBOX PDF

Uitspraken

Verweerder heeft met dagtekening 23 november aan eiseres een uitnodiging tot betaling hierna: Lid 2 geldt voor een periode van vijf jaar, te beginnen op de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst.

Ten aanzien van in lid 3 gedefinieerde producten waarvoor de Cariforum-staten zich hebben verbonden de douanerechten af te schaffen, verplicht de EG zich ertoe alle bestaande subsidies op de uitvoer van de desbetreffende producten naar het grondgebied van de Cariforum-staten geleidelijk af te schaffen.

De extraterritoriale toepassing van Amerikaanse wetgeving wordt door de Unie verboden.

De partijen zijn het erover eens dat samenwerking tussen nationale en regionale autoriteiten die bevoegd zijn voor normalisatie, accreditatie en andere technische handelsbelemmeringen, belangrijk is voor de bevordering van de intraregionale handel en de handel tussen de partijen, alsmede voor het algehele proces van regionale integratie in het kader van Cariforum en zij verbinden zich ertoe om met het oog hierop samen te werken.

De VS en de EU blijven elkaars partners en concurrenten. Tbs Tbs is een maatregel om daders te behandelen die tijdens het misdrijf gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar waren. De EG en de overeenkomstsluitende Cariforum-staten kunnen voorzien in andere bijkomende vormen van bekendmaking die passend zijn in de omstandigheden van het geval, zoals opvallende publiciteit.

OJ L Een voorlopig bevel kan ook worden uitgevaardigd om de inbeslagneming of afgifte te kunnen gelasten van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht, teneinde te voorkomen dat zij in het handelsverkeer worden gebracht of zich daarin bevinden. De EG en elk van de overeenkomstsluitende Cariforum-staten hebben het recht de soort universeledienstverplichtingen vast te stellen die zij in stand wensen te houden.

Op verzoek van de aanvrager verschaffen, naargelang van het geval, de bevoegde autoriteiten van de partijen of van de overeenkomstsluitende Cariforum-staten onverwijld informatie over de status van de aanvraag. Globale handelsovereenkomsten sluit zij af binnen het hader van de GATT.

Daardoor diende eiseres informatie over de herkomst, de specificaties en de oorsprong van de grondstoffen, de specificaties van de mengsels, de mengactiviteiten in Canada en de beladingsgegevens van de schepen bij[C] op te vragen en een termijn van minder dan twee weken was daartoe ontoereikend.