DIANE TSA SETSWANA PDF

DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Nagar Mamuro
Country: Gambia
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 18 May 2012
Pages: 255
PDF File Size: 16.25 Mb
ePub File Size: 4.4 Mb
ISBN: 557-8-42862-622-2
Downloads: 32675
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tygotaur

Resemeletse, 21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi. ยท Motsweding FM –

Le pelong lefoko ga le tshetshe Leaka le moloro mobe e a re le lorile nku le setswanw le e jele Lebelo ga le na motlogapele Ga se gore fa le simollotse segwe mmogo le tla fitlhella seo le se batlang ka nako e le nosi Leeba le letonanyana kunkuru ga le e rutane le le le namagadi mmokong Lefatshe fatoga ke tsene go tlhajwa ke ditlhong Lefoko ga le boe go boa monwana Mafoko a kgopisa le go sa lebalege go gaisa go kgotlhwa ka monwana kgotsa ntwa Lefufa le kile la apeelwa le lejwe, lejwe la butswa lona la sala lefufa ga le fele mo bathong Leitlho le le lengwe le tshabelelwa ke difatlhi Gantsi ngwana yo o tsholwang a le esi mo lapeng o atisa go tlhagelwa ke mathata Lemphorwana la bojalwa ga le fofe Letagwa ga le na tswelelopele Lepotlapotla le ja podi pholwanamodikologa o ja kgomo ya tona Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

E re go lemoga ngaka, le bolwetsi o bo lemoge – E re o tlhanogela mothusi wa gago, o be o itse gore ga o na go tlhola o kopa thuso setswans go ene.

Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona. Email or Phone Password Forgot account?

Thotana e se nang khudutlou, bolobete ba ipha naga Batho gantsi ba itaola fa moeteledipele a se yo Thubisi ga e bonwe, e bonwa ke motsogapele Selo sa botlhokwa se a phakelelwa, se tseelwe matsapa Thukhwi o rile: Mosadi o sa tloleng o itshaba dian – Motho fa a ikitse gore o molato ga ke a ganela, kgotsa a kwela.

Retrieved from ” https: Views Read Edit Edit source View history. Tau ga e je e dumile, e a re e lela e be e re e tlhaselwe – Fa Motho yo mongwe a go ipokela, le wena o tsamae o mo ipaakanyeditse. Ngwana wa mmamotho mosidi wa pitsa, re itlotsa ka ene – Motho fa a le mo mathateng o gopola ba ga gabo pele, a be a ikanye mo go bone. Lemme ga le bolae, go bolaya lefifi – Le fa o bonye selo se le sennye o ysa, o itse fa go sa tshwane le tshoo-tshoo! Moloi ga a mmala.

  ANONIMO VENEZIANO SPARTITO PDF

Ngwana o tshwanetse go itumedisa batsadi ka go dira ditiro tse a di romiwng kwa ntle ga ngongorego kgotsa tuelo. Motho ke motho ka batho ba bangwe.

21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi.

Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa. Go botoka go itlwaetsa go dira tiro go sa le gale mogopolo o setswna le moshwa e se re gongwe wa diega mme o feletse o sa bona se o neng o se batla. Segwaba se isiwa ga sone ke go setwwana – Sekoba se gopodiwa ga sone ke go sotlwa le go kgojwa.

Go ka nna ga swa motho yo o sa solofelwang go swa, sekoa sa phela. Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie. Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo mathateng. Bogale tsholo, bo a omosiwa – Motho fa a galefile, o a tle a twa bogale.

Monna o bapalela ba lapa la gagwe pele ene a ka akanya go ja. Goo-rramotho go thebe phatswa Ga go na tulo e e gaisang legae. Motho o bona molemo wa selo fela, a sa bone bosula jwa sefswana. Le fa o ka e buela lengopeng magakabe a e bona Fa motho a dirsengwe a ithaya a re o iphitlhile, mongwe o a mmona.

Kgetsi ya puo e kgonwa ke go tshwaraganelwa – Fa batho ba thusana mo tirong, tiro eo e nna motlhofo.

Kgetsi ya tsie e kgonwa ke go tshwaraganelwa. Mohumi a ka nna a humanega nako nngwe le nngwe mme mohumanegi a huma.

Motho mongwe le mongwe o bona bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba. Bana mamphorwana maatlhamela babolai.

Botshelo jwa motho bo rekegelwa go gaisa jwa kgomo. This page was last edited on 13 Sedimontholeat Phudufudu e e thamo telele e batwa ke marumo e se a yone – Motho yo o ratang go itsenya mo dikgannye tsa batho, o a tle a di arabe go ne go sa tshwanela.

Kgomo e tsetse ga e a tshwanelwa go tlhajwa, mme fa e se ya gago o e tlhaba fela o sa e rekegele Tsela kgopo ga e latse nageng Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle.

Noga ga e latelelwe mosimeng – Motho ga ke a latelelwa kwa ga gagwe. Mafatlha a nku a itsiwe ke mogami – Motho o kgona go itse batho ba a nnang nabo botoka go na le yo o kgakala nabo. Mogoa-Modimo o a o ikgoela – Fa o eleletsa motho selo sengwe se se maswe, se a tle se diragalele wena.

  LEARN TEELINE SHORTHAND PDF

Motsadi o tsenngwa ke ngwana mo matshwenyegong.

Noticeboard

Sejo phofu se a welwa. Mmolai wa motho ga a itsiwe. Gantsi go molemo go ipha nako fa o dira tiro gore e tle e nne ntle. Tsie e fofa ka moswang Batho ba kgona tiro botoka fa ba kgotshe Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa ntse a kgona go ja mokaragana A diphologolo di atlanegela batsongwana batsomi ba sajoile!

O se bone thola borethe, teng ga yone go a baba Ga se gore motho fa a le montlentle, le mekgwa ya gagwe e ntse fela jalo O se tshege yo o o we leng, mareledi a sa le pele Se ka wa re fa o bona mongwe a tlhagetswe ke tsietsi wa sotla ka ena, e ka re ka moso wa tsoga o wetswe ke bomadimabe mme wa tlhoka kutlwelobotlhoko O tshega-tshega di ja mme, e tla re di ja mmago, wa lela O se tshege yo o leng mo dipharagobeng ka gonne ka moso e tlabo e le wena.

Konka Setswana – MOTSWEDINGFM

Marwaneng go tsenelwa gongwe – Tiro e bonolo e semololwa ke botlhe ka nako e le nngwe. Tshukudu e fetang maokana, pounama di botlhoko Fa motho a lesa se o tlwaetseng go se dira, mokgwa o a bo o le teng Tshukudu e se nang ngwana e ikisa mokgobong Motho a se nang ngwana o itirela ditiro ka esi Tshukudu e tswa sekgweng e tlhabilwe Motho o ntshisiwa boammaruri ke go kokonelwa ke diteteo Tshukudu kwa gobe e isiwa ke ngwana Bagolo ba tsenngwa ke ngwana mo mathateng Tshwene ga e ipone makopo mariba Ga go bonolo go lemoga makoa a gago kgotsa go ipona phoso Tshwene ga e ke e re ga ke pila Motho mongwe le mongwe o bona bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba.

Ga se gantsi batho ba ba dirang tiro e le nngwe ba bapile ba utlwana. Fa motho a latolela mmui wa mafoko gongwe ka kgakgamalo gore ga go ka ke ga nna ka tsela eo a buang gore go tla nna ka gona. This page requires Javascript. Mabogo dinku a a thebana – Batho ba kgona botshelo ka go thusana. Ga se ka gale fa motho a go tshegisa gore o a go rata.

Tshukudu e feta marwana dipounama di botlhoko. The Voice Newspaper Botswana. Motlapa o itshireletsa ka go bua thata. Tshukudu ya feta marwana pounama di botlhoko – Motho yo o ratang dijo fa a re o kgotshe, e a be e le fa a lwala.