BINAS TABELLENBOEK PDF

Binas tabellen boek. 3. Zakrekenmachine. Opgave 1 t/m 4 zijn formuleringsvragen en leveren ieder maximaal 0,5 punten op. Opgaven: 1. Geef een definitie van. : Basischemie: voor studenten in het beroepsonderwijs ( ) by Han Vermaat; Anna Weierink and a great selection of similar New. -Campbell Biology Plus Dutch Glossary by Campbell Biology Global edition; Naam auteur: Campbell, N. A.. -Binas tabellenboek; Naam auteur: Robert Bouwens.

Author: Mautaxe Zuramar
Country: Saint Kitts and Nevis
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 15 June 2014
Pages: 64
PDF File Size: 12.39 Mb
ePub File Size: 8.44 Mb
ISBN: 190-1-81427-443-7
Downloads: 92176
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jurn

Heb je niet de juiste vooropleiding gedaan die je nodig hebt voor een bacheloropleiding bij de HU? Zorg er wel voor dat je daarna ook nog voldoet aan de andere inschrijfvoorwaarden.

binas tabellenboek pdf download

Je vooropleiding is namelijk niet de enige toelatingseis. Heb je je aangemeld voor de pabo? Je moet deze ook nog apart behalen. Kijk voor meer informatie op www. Tijdens dit tabellehboek wordt bekeken of jij de kennis en vaardigheden in huis hebt die je nodig hebt voor een opleiding aan de HU.

Tabelllenboek sommige opleidingen is voldoende kennis van bepaalde vakken noodzakelijk. Het testen van deze kennis is dan ook onderdeel van het toelatingsonderzoek. Wil je meer weten over de MCT-H? Bekijk dan voorbeeldvragen of extra oefenopgaven.

Periodieke Systeem Binas

Sommige opleidingen van de HU hebben een specifieke vak- of profieleis. Deze opleidingen vragen bij aanvang dus al een bepaald kennisniveau van een specifiek vak.

Deze duren ongeveer minuten en bestaan alleen uit meerkeuzevragen. Het niveau van deze toetsen is vergelijkbaar met het eindexamen havo. Alle opleidingen aan de HU met een economisch karakter vergen een bepaald kennisniveau van economie voordat je tabellenbosk een van deze opleidingen begint.

Wanneer dit kennisniveau gelijk is aan het niveau bias eindexamenleerlingen van de havo, beschik je over een goede basis om je opleiding succesvol te kunnen vervolgen. Het studieboek Samengevat van J. Wij raden je aan gabellenboek alle hoofdstukken van het boek grondig te bestuderen.

De toets bestaat uit 30 multiplechoicevragen, verspreid over de inhoud van het boek. Bij 20 goede antwoorden ben je geslaagd voor dit onderdeel.

Beide katernen zijn te leen bij de vakgroep aardrijkskunde. Er worden uit oude havo examens biologie 1 of 2 vragen geselecteerd die je kan maken. Dan worden die samen nabesproken en eventueel wordt er nog om extra toelichting op het antwoord gevraagd als het antwoord nog niet compleet is. Daarna hebben we het nog even over die geselecteerde eindexamenvraag. Als je hiervoor wilt oefenen wil ik je aanraden een aantal oude eindexamens van de havo te maken bijvoorbeeld hier. Deze grafieken bespreken we samen, wat is erin te zien, wat zijn de waardes van deze weergegeven grafieken en figuren.

  LIBRO OERA LINDA PDF

Het vakspecifieke gedeelte voor Duits bestaat uit een tabellfnboek centraal schriftelijk examen op Havo-niveau. Dit examen toetst de leesvaardigheid aan de hand van meerkeuzevragen en open vragen. Voorbeelden van oude examens en meer informatie over de stof en het niveau zijn binqs raadplegen op: Bij dit toetsonderdeel krijgt de kandidaat verschillende kortere luisterfragmenten te horen op niveau B1 waarbij open en gesloten vragen gesteld worden.

De vragen zijn in het Frans. Voor dit toetsonderdeel wordt een selectie van korte en middellange Cito-teksten voor Havo-5 voorgelegd. Het merendeel van de vragen is meerkeuze.

Tevens worden vragen zowel in het Nederlands als Frans gesteld. Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Deze toets omvat twee deeltoetsen met de volgende vakgebieden:. Voor natuurkunde wordt bijvoorbeeld geadviseerd: De kandidaat maakt een schriftelijke toets.

Daarover mag de kandidaat twee uur doen. In principe zijn alle methoden die voorbereiden op het eindexamen geschikt.

Aangeraden wordt om van tevoren van beide vakken de syllabus en het examenprogramma op examenblad. We gaan ervan uit, dat de binws deze afdoende weet te gebruiken. Ook mag gebruik gemaakt worden van een niet-grafische rekenmachine. Het onderdeel wiskunde telt mee voor de toelating tot de opleiding en moet met een voldoende afgesloten bimas. Het kan zijn dat de vakgroep een nulmeting wil doen op de onderdelen natuurkunde en scheikunde. Deze onderdelen worden dan getoetst met een diagnostische toets.

U mag deelnemen aan deze wiskundetoets indien u de capaciteitentest voldoende hebt afgerond.

binas boekje pdf to jpg – PDF Files

U heeft recht op 2 toetskansen om een voldoende te halen. Stuur een mail aan: Voorbereiding op deze toets is mogelijk. Voor onderzoek naar gewenste voorkennis kan je gebruik maken tavellenboek de site wiskunjeleren. Heb jij een havo- of vwo-certificaat? Dat kan gelden als een vrijstelling voor een vaktoets.

Hierin worden je prestaties weergegeven naast de minimaal gestelde eisen voor toelating aan een opleiding van de HU. Op basis hiervan staat ook beschreven of je geslaagd of niet geslaagd bent voor het toelatingsonderzoek. Wij ontvangen niet het gehele verslag, maar alleen dat eindoordeel.

Eerst meld je je aan via Studielink, dan via de HU webshop. Vervolgens krijg je van ons een uitnodiging voor het toetsmoment. Je mag de MCT-H en vaktoets allebei herkansen. Dat kan alleen tijdens het eerstvolgende toetsmoment.

Valt dat toetsmoment na de startdatum van de opleiding? Dan moet je wachten tot de volgende ingangsdatum om met de opleiding te beginnen. Houd er ook rekening mee, dat als je kiest voor het laatste toetsmoment voor de septemberinstroom voor een opleiding die alleen maar in september start, je niet meer tijdig kunt herkansen.

Ook dan moet je wachten tot het volgende startmoment van je opleiding, wat soms een jaar later is. Het is van belang te benadrukken dat de MCT-H een test is die je algemene capaciteitenniveau toetst: Daardoor is de kans aanwezig dat het resultaat van je herkansing niet heel erg af zal wijken van je eerdere uitslag. Stuur ons dan een e-mail en vermeld daarin je naam, studentnummer, gewenste opleiding en de startdatum ervan.

  GNAS HANDICAP TABLES PDF

Home Opleidingen Opleidingen voltijd Opleidingen deeltijd Vakgebieden. Praktijkgericht onderzoek binnen de HU is te vinden op: HU als partner voor jouw bedrijf? Het eerstvolgende toetsmoment is 10 januari De onderdelen van de MCT-H.

Men moet zich in gedachten kunnen voorstellen wat bepaalde handelingen voor gevolg zullen hebben voor de vormen. De HU biedt geen voorbereidende cursussen aan voor de vaktoetsen. Kijk hieronder voor meer informatie over de vaktoetsen van Instituut Archimedes.

Vaktoetsen Lerarenopleidingen Instituut Archimedes. Hierover krijgt de student een schriftelijke toets. Leraar Biologie Er worden uit oude havo examens biologie 1 of 2 vragen geselecteerd die je kan maken.

Leraar Duits, Teacher Education in German Het vakspecifieke gedeelte voor Duits bestaat uit een recent centraal schriftelijk examen op Havo-niveau. Het schrijven van een essay van woorden over een actueel of relevant onderwerp, door het team Engels bepaald. De student moet laten zien een coherent, gestructureerd stuk te kunnen schrijven op ERK niveau B1.

Het maken van een grammaticatoets in multiple-choice vorm. Het voeren van een gesprek over alledaagse onderwerpen en de motivatie voor het leraarschap. Spreken Bij dit toetsonderdeel wordt een combinatie gemaakt van Delf-examenniveau A2 en B1. Jezelf voorstellen en spreken over alledaagse zaken zoals: Een korte beschrijving geven van een recente gebeurtenis zoals: Een rollenspel waarin een situatie nagebootst wordt die in het dagelijks leven voor kan komen.

Luisteren Bij dit toetsonderdeel krijgt de kandidaat verschillende kortere luisterfragmenten te horen op niveau B1 waarbij open en gesloten vragen gesteld worden.

Lezen Voor dit toetsonderdeel wordt een selectie van korte en middellange Cito-teksten voor Havo-5 voorgelegd. Het eerste onderdeel bestaat uit algemene meerkeuzevragen. Deze zijn verdeeld over de 10 tijdvakken. Om voor dit onderdeel voldoende te scoren, moet de kandidaat minimaal 50 vragen goed hebben beantwoord. Het tweede onderdeel bestaat uit 5 open vragen, over een willekeurig tijdvak. Voor een voldoende moet de kandidaat minimaal 15 van de 30 punten halen.

Deze toets omvat twee deeltoetsen met de volgende vakgebieden: Een natuurkundetoets natuurkunde op havoniveau over de domeinen elektriciteit, beweging, krachten, arbeid, energie en medische beeldvorming. In deze toets worden ook wiskundige vaardigheden getoetst.

Een scheikundetoets basisscheikunde op vmboniveau — theoretische leerweg voor de domeinen Stoffen en deeltjes, chemische reacties, zuren en basen, koolstofchemie.