AURELIAN TANASESCU GEOMETRIE DESCRIPTIVA PDF

Posted In Sex

Geometrie Descriptiva Perspectiva Axonometrie – Aurelian Tanasescu Carte. Aurelian Tănăsescu – Geometrie descriptivă, perspectivă, axonometrie, Ed.D.P., ; Notes: The final test will be in the 8th study week and will be marked. I SISTEI{E DE PROIECTIE i. l Sistemr-r l central de proiecf ie Sisternul paralel de proiccl ic Tran-sformir i geometrice.

Author: Meztizil Zushicage
Country: Haiti
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 14 October 2017
Pages: 169
PDF File Size: 3.13 Mb
ePub File Size: 6.20 Mb
ISBN: 668-4-36624-437-2
Downloads: 73751
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Faunris

Home Documents Geometrie Descriptiva-Tanasescu 1. Geometrie Descriptiva-Tanasescu 1 Download Report. Published on Jan View Download auelian. L in ia de pdmil t. Sistemul de proiecf ie Monge2. YJlaueld od nes etfreto: B Ferspdct ivelc dreir tc ior or izot t ta lcindreptate spre pozit ia observato-rulul S 0gl ‘ Ia ernErl ug alup olaluauolae1 ap pururod ‘prers ap rnlnrlelep.

I General i t i f i asupra aleger i i. J lor rectangdlare a pcrspect ivei devolume arhitecturale reprezentate in I igura I I Metoda centrului centrelor auxiliar neutrude proiecfie J]suJrntnJrrJ enr l tods: D tel r tozt: Ior aldarl 9lnr rS arnqruls nJpull l r nr af, l lpul l lJcl? Iad pulJsounc 91ep PzB. It lai l indru rectoale conrgent.

Geometrie Descriptiva-Tanasescu (1)

Intersectind planul snt, s’n’t’ culurterta A 8, 8′ cu ajutorul planului dem r– i H’care di 1, 2se obf ine punctul k, k ‘. Wn–alela 1a SN dusd prin acest punct esteiihr” k’r’ Ei reprezinti proieclii le normalei co-,nmu:: F Se consideri conul cu virful S s, s’ gi amirui directoare este un cerc cu centrul. Si tanasesck prin puncte urma orizontal[ tanasescuu siu gdometrie. Se presupune cd,rrriul S s, s’ al conului dat este situat pepl i: Generatoarea corespunzdtoare a conuluirzuriimentar este perpendiculard pe acest planlmnr.

In rabatere, pe planul orizonl”al de proiectie,aceastd generatoare a tamasescu suplimentar estessm perpendiculard pe s6l.

Punctul m, m’ esteun punct al urmei orizontale a conului supli-nentar. Locul geometric al punctelor m, m’ este o conicd. Fie S s, s’ virful unuicon a cdrui directoare este un cerc cu centrul.

Se cluc paralelelea’c ‘ qi ad la l in ia de plmint. Pr in impdlt i rerezul i i i: P roiecl ia secl i un i i p lane: Se considerd conul circular drent: Fie A a, a ‘ un punctr-rent al secliunii, care se obfine intersectind:: Fie S s, s’ virfulconului f ig. Axa i3rezult i d in intersect ia dreptei de capdt ce seproiecteazi vertical in m’ geomeetrie paralelul conuluide raz sc obt inut pr in planul de nivel H’ dusFig.

  ARRIOJA VIZCAINO ADOLFO DERECHO FISCAL ED THEMIS PDF

Fg lnlnuoJ e1e azuld alaque gzeauol cas a: Alte puncte ale,tct iuni i se obf in ut i l iz ind plane auxi l iare, care–ec.

Descriptive Geometry (Geometry of Three-dimensional Shapes) – UAUIM

Segmentul p,ep, este paralel cu ks. Virfurile secliunii se obfin.: S d luJS rnlnuor e1e l lgo. Sescriptiva ep luluozrro 1nuu1d ug! Scpoate deternr ina acest plan. I r ie a planullertical dus prin generatoarea SA, care se rabatepe planul orizontal de proiecfie. S se rabatein fu. Perpendiculara ridicati in ss pe asgintilnegte in m urma Q.

Geometrie Descriptiva-Tanasescu (1)

Urma orizontald aplanului perpendicular pe generatoarea SA esteperpendiculara mh ridicatd in m pe sm. Ri Ooite ‘aolan tangent T1 dus prin aceasti dreapti dageneratoarea de contact sb, s’b’pe care seaf ld si tuat v ir ful “” ‘ al parabolei. Al te puncte ale sec-i iuni i pot f i obf inute ducind plane auxi l iareprin generatoarea SA. Fie s ‘ proiecf ia vert icala a vir fuluf conuluir f ig.

Se alege un plan Qe’ tangent conu-Iui. El secl ioncazA conuI dupi oparabolS, deoarece cste paralel cu gcncratoareade contact sa, s ‘a ‘ a planului tangent ee’. Se duce prin s dreapta so,con! Din o se duc tangentele oa gi ob ;i se intersec-teazi- generatoarea sb cu planul P.

Se obfinevir lul 0 al proiecf iei or izontale, unde ‘s-aconsiderat h0 paraleld cu os. Virful proieclieiverticaie este punctul in care tangenta la cuibiieste perpendiculal i pe proiecl ia vert icald ageneratoarei SA cu care planui de secfiune esteparalel.

Si se determine sectiunea in acestcilindrri printr-un plan oarecare P dat prin urme. Astfel, planul RFig’ 9’29 Se utilileazh de- asemenea “oniigu. O ai”upia 1,1]g 9. Astfel, urma orizontald – a. Imat detulLr i cule capat’ terminani ant i -stfel det icald aPlanulIioneazacon! Se obfin pinctele l f iSt VS! Planul P format din dreptele Du DacI urmaorizontall P nu intilnegte directoarea cilindru-Iuidreapta D nu intersecteaza acest ci l indru.

GEOMETRIE DESCRIPTIVA EPUB

Sd se demon-streze teerema lui Olivier: Transformata prindesfdgurare a secliunii oblinute cu un planinlr-un con cilindru prezintd inflexiuni tnpunctele in care planul tangent la can cilindru este perpendicular pe planul secant. Ird nr Inrpurlrr BIrrursB aleod a5. Ft t V ralda. Din, ‘k ‘n ‘.

  ICDL V4 ARABIC PDF

Transformata Irin desfigurare a acesteittltNlrl-: Intrucit adevdratele lun-‘tW il, ale generatoarelor cilindrului sint cu-ittlttlntltrlris: S[ se desfigoare conul gi s[ se construiasci transformata prin desfigurare a sec-tjunii eliptice.

Adev-dratele lungimi’ ale segmentblor cilprinJepe generatoare intre virful conului gi planulde secliune rezultA prin rotirea gener’atoarelorin pozilia frontald sa, s’a’. Pentru desflsurarese asimi leaza conul cu piramida octogonal iinscrisd in el gi se procedeazd ca in cazul poli-edrelor. Se considerd desflgurarea conului peplanul tangent la con in lungul generatoareiSA tqnasescu ig.

Transformata pr in desfd;urare aseci iuni i el ipt ice este psveDscr,oeoyopogo. In punc-tele as ;i ps, tangentele sint perpendiculare pegeneratoarele respective. Se poaie lua t pe desfdqurata lari: Fie S s, s’ Ei T t, t ‘ virfuriie: Planele auxi l iare: Pentru trasarea acestor urmepro-esteFig. Intersecf ia estc o pi trundere a conului S pr inul T.

Fie S s, s’ Ei T t, t ‘ v ir fur i le celor doua conuri ; i hw, h’w’ dreaptacare uneEte aceste vir fur i l ig. Airelian gi laterali ale acestei drepte sinth ; i w”.

Toate urmele or izontale ; i lateraleale planelor auxi l iare duse pr in aceastd dreaptasint convergente in aceste puncte. Intersecj iase conpune conform teoremei Monge din geomeetrie el ipse ale cdror plane sint de capdt ; i seproiecteazd vert ical dupl segmentele a ‘9 ‘g i8’,yt:.

B FrEtlua;u’l nrdurs “rffi”: Fnop ele] e1 aiuoFuel: C EqJncnJ azelcasJalur os ps nu nes eleod t. Deescriptiva i ndru l: Accsic gcrrcratoarc sirr t doui iasinptote. Si i ddescriptiva ia acestor dorra conur i. Fiecare plarriar da un punct la inf ini t pe generatoarear. Pla- T tangent la con in lungul acestei genera-,. SA este un plan ut i l.

Fie T Lin purictpe dreapta D pe care i geometroe alegem ca virf pentru r in altcon rvind aceeali direcioare C. Raza cercului este jumatate din raza cercuiui C. Se vor;upraief eil rotafie,r aceasta[c, c’ i: Fie A 8, 8′ axal ‘urrrr: Un punct oarecare A a, a’ al curbeilM: Se obf ine ast fe l ,tn r – – raterea punctului A a, a ‘adeviraia mir imenrr,: Aceste douirr ut i ln.